Hotel La Caleta

3 2 1

Hotel a Tamariu

 

Instal·lació de climatització, electrificació, lampisteria, xarxa informàtica, telefonia i seguretat.

 

www.lacaletadetamariu.com