Hotel Mediterrani

3 2 1

Hotel situat a primera linia de mar a Calella.

 

Instal·lació de climatització, electrificació, lampisteria, xarxa informàtica, telefonia i seguretat.

 

www.hotelmediterrani.com